Visie en Missie

De Merkelbachschool kenmerkt zich door een prettige, persoonlijke sfeer waarin met moderne leermiddelen, beproefde methodes en nieuwe onderwijsinzichten goede leerresultaten worden behaald en kinderen worden uitgedaagd om ook hun niet cognitieve talenten te ontwikkelen.

Onderscheidende kenmerken

Engels in alle groepen
In onze stad en de moderne (digitale) wereld is het belangrijk een wereldtaal als Engels goed te leren spreken en schrijven. Daarom geven we Engels vanaf groep 1. We doen dit reeds vier jaar en verlangen beheersing van de Engelse taal op B2 niveau van al onze leerkrachten.
Het beoogde eindniveau voor de leerlingen in groep 8 is A2.

 

Tablets voor alle kinderen vanaf groep 4
Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen. Daarom werken de leerlingen in groep 5 tm 8 met chromebooks en software die gepersonaliseerd leren ondersteund. In groep 4 wordt diezelfde software gebruikt maar dan op tablets. Lees hier hoe de inzet van digitale middelden bijdraagt aan het leren.

 

Eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs

Twee keer per week geeft onze eigen vakkracht alle kinderen gymles in een modern uitgeruste gymzaal in ons gebouw. We betrekken ook rekenen en taal bij ons bewegingsonderwijs.

 

Rijk naschools aanbod via Merkelbach Academie
Cultuur, sport en wetenschap in een aantrekkelijke mix direct aansluitend op de schooltijden en in een doorlopende leerlijn met activiteiten onder schooltijd. Dat is de Merkelbach Academie.

 

Moderne oudercommunicatie
Via een actuele website, social media en Parro informeren we ouders snel en interactief. 

 

Positief schoolklimaat
Met de erkende PBS aanpak zorgen we voor een positief schoolklimaat dat de leerprestaties aantoonbaar bevordert.

 

Cultuur
Cultuur is een wezenlijk onderdeel van modern burgerschap. Onze leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent van de Muziekschool Amsterdam, we nodigen regelmatig kunstenaars uit om workshops te geven, projecten te ondersteunen of hun werk te exposeren en we bezoeken regelmatig musea en theater-, dans- en muziekvoorstellingen in de stad.

Samen maken we school
Met organisaties (Vrije Universiteit, Huis van de Wijk, Dynamo e.a.) en bedrijven (ABN/AMRO, Partou, Element Hotel, Accenture e.a.) in de directe omgeving van de school werken we aan een uniek netwerk voor leren: Kenniskwartier Zuidas.

Onder 1 dak
In ons moderne schoolgebouw bieden we veel verschillende diensten onder 1 dak zoals een voorschool, ouder-kind centrum en voor- en naschoolse opvang.


Ons schoolprofiel

Met ons onderwijs willen we een bijdrage leveren aan de persoonsvorming en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. We helpen ze vaardigheden ontwikkelen die onmisbaar zijn in de kennismaatschappij van nu en op de arbeidsmarkt van de toekomst.

 

Om dat doel te bereiken verbinden we klassiek leren op basis van beproefde methodes met vooruitstrevend projectonderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren centraal staan. Bij deze projecten betrekken we mensen en bedrijven uit de omgeving van de school omdat we vinden dat modern onderwijs midden in de samenleving moet staan.

We dagen de kinderen uit tot onderzoeken, vragen stellen en problemen oplossen.
We leren ze om opvattingen en materialen te delen, gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden en bevindingen gezamenlijk te presenteren.

Zo geven we het leren meer betekenis en vergroten we het leerplezier.
Uitgaan van de nieuwsgierigheid van kinderen is de basis van het profiel van de Merkelbachschool.

 

Dat we een moderne visie op onderwijs hebben wil echter niet zeggen dat we met alle onderwijstrends ‘meewaaien’. Onze school heeft een lange traditie in resultaatgericht werken en ons team heeft veel onderwijservaring. We combineren die kennis en ervaring met vernieuwingen die bewezen effectief zijn en passen bij de veranderende samenleving. Deze balans vormt het hart van het profiel van de Merkelbachschool.